திருத்தொண்டர் புராணம்

என்று வழங்குகின்ற

பெரியபுராணம்

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர்

கத்தியரூபமாக செய்தது


  1. கண்ணப்ப நாயனார் புராணம்

  2. எறிபத்த நாயனார் புராணம்

  3. அமர்நீதி நாயனார் புராணம்

  4. அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம்

  5. ஆனாய நாயனார் புராணம்

  6. இயற்பகை நாயனார் புராணம்

  7. அதிபத்த நாயனார் புராணம்

  8. இளையான்குடிமாற நாயனார் புராணம்

Home Page Arumuga Navalar's home page Yogaswami's Page

Return to Top